[2] Topic: 06 July Kiya Hai ? Qoum Ka Tarekhi Safar or Fitna Angeziyan | H.I Sadiq Raza Taqvi - Urdu